Kamu Hukuku

Abonelik Sözleşmesinde Haciz Yoluyla Takip

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takip, ilamsız takip yollarından bir diğeridir.

Bu takip yolu, abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takiplerin, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılması ve haciz aşamasına kadar yürütülmesi için, 6 Aralık 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7155 sayılı Kanun ile getirilmiştir.

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezî Takip Sistemi oluşturulmuştur.

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacakları için sadece bu takip yoluna başvurulmalıdır; aksi halde, icra dairesi takip talebini reddeder.

Bu takip yolundan sadece abonelik hizmeti veren taraf yararlanır. Abonelik sözleşmelerinin diğer tarafı olan tüketiciler, bu takip yoluna başvuramazlar. Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin ilamsız takip yolu, sadece hacizden önceki aşamaları kapsar. Haciz ve sonraki aşamalar genel hükümlere göre yürütlür.

Merkezi Takip Sistem Üzerinden İcra Takibi Yapılması İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Merkezi Takip Sistemi üzerinden ilamsız icra takibi yapılabilmesi ve 7155 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • Taraflar arasında bir abonelik sözleşmesi bulunmalıdır.
 • Taraflar arasında abonelik sözleşmelerinden ya da bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan bir uyuşmazlık söz konusu olmalıdır.
 • İcra takibinin avukataracılığıylatakipedilmesigerekir.
 • İcra takibinin konusunun para alacaklarına ilişkin olması gerekir.

Takip Talebinde Hangi Hususlar Bulunmalıdır?

Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezî Takip Sisteminde yer alan takip talebini doldurur. Takip talebinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

 • Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisi ile avukatının adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, ticaret sicil numarası ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; adresi, telefonu ve elektronik iletişim bilgileri,
 • Alacaklının veya avukatının münhasıran Merkezî Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarası,
 • Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, biliniyorsa ticaret sicil numarası ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; adresi, biliniyorsa telefonu ve elektronik iletişim bilgileri,
 • erekeye karşı yapılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile adresi,
 • Alacağın tutarı ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün; alacak yabancı para ise harca esas olmak üzere takip tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı, alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün,
 • Takip dayanağı belgelerin tarih ve numarası ile alacağın son ödeme tarihi,
 • Haciz ve müteakip işlemler için yetkili icra dairesi.

Takip Talebinde Hangi Hususlar Bulunmalıdır?

Abonelik Sözleşmesine Dayanan Haciz Yoluyla İlamsız Takiplerde Ödeme Emri

Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenir.

Ödeme emrinde, takip talebinde yer alan bilgiler yanında aşağıdaki hususlar yer alır:

 • Toplam borç miktarı ile takip harç ve masraflarının, tebliğden itibaren 7 gün içinde alacaklının veya avukatının Merkezî Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödenmesi gerektiği,
 • Yetkiye, borcun tamamına veya bir kısmına ya da alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunun da yine 7 gün içinde beyan edilmesi gerektiği,
 • Sadece yetkiye itiraz hâlinde yeniden ödeme emri tebliğ edilmeksizin alacaklının talebi üzerine, yetki itirazında gösterilen veya mahkemece yetkili görülen icra dairesinden haciz işlemlerinin başlatılacağı
 • İtirazların, herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli elektronik imza kullanılarak Merkezî Takip Sistemi üzerinden yapılabileceği,
 • Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa yetkili icra dairesi aracılığıyla cebrî icraya devam edileceği.

Ödeme Emrine İtiraz

Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir. İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı, en geç iki işgünü içinde sisteme yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir.

İtiraz, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda alacaklı avukatına tebliğ edilmiş sayılır. Süresi içinde borca yapılan itiraz üzerine icra takibi kendiliğinden durur.

Alacaklı avukatı, duran takibi devam ettirmek için icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna ya da genel mahkemelerde itirazın iptali yoluna başvurmalıdır.

Abonelik Sözleşmesine Dayanan Haciz Yoluyla İlamsız Takiplerde Haciz

Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması durumunda, alacaklının yetkili icra dairesi nezdinde yapacağı istem üzerine İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca haciz aşamasına geçilir.

Cebri icra işlemlerine devam edilmesinin mümkün olduğu durumlarda alacaklı avukatı dilerse haciz isteminde bulunmaksızın UYAP üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri aracılığıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir.

Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren iki yıl içinde haciz istenilmezse takip düşer. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması durumunda davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmaz.

Stj. Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu