Blog

Boşanma Davaları Hakkında En Sık Sorulan 15 Soru Ve Cevabı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma davasının nedenler sayılmış olup bunlar;

  • Zina,
  • Hayata kast,
  • Pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme,
  • Evlilik birliğinin temelden sarılması,
  • Tarafların anlaşmasıdır.

Boşanma Davaları İle İlgili Bilinmesi Gereken Her Şey

Boşanma davalarında merak edilen tüm soru ve cevapları sizler için bir araya getirdik. İşte En sık sorulan sorular ve cevapları.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, eşlerin artık evlilik birliğini devam ettirmeyi istemedikleri konusunda hem fikir olmaları üzerine ya da evlilik birliğini yürütememesi sonucu mahkemeye başvurarak nafaka, velayet, maddi tazminat, manevi tazminat, çocukla kişisel ilişki, ziynet eşyaları, kişisel eşyalar ve mal rejimine ilişkin hususlar hakkında karar verilmesini talep etmeleridir.

Yani boşanma davası ya anlaşmalı olarak ya da çekişmeli olarak açılabilir. Boşanma için hazırlanan dava dilekçesi ile yetkili Aile Mahkemesine gerekli harç ve masrafları yatırarak başvurmak gerekir. Akabinde dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkartılır ve böylece dava süreci başlar.

Boşanma davası neden reddedilir?

Toplumun en küçük ve en önemli birimi ailedir. Bu sebep ile hakim ya da hakime geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Deliller sunulup tanıklar dinlendikten sonra hakim ya da hakime gerekli görürse boşanma davasını reddedebilir. Hakim ya da hakime ret veya kabul kararını verirken kusurlu tarafın dava açmaya hakkı yoktur kaidesinden yola çıkacaktır. Eğer davayı açan tarafın menfaati varsa ya da karşı tarafa göre daha az kusurluysa ve evlilik birliği artık devam edilemeyeceği kanaatine varır ise boşanma davasının kabulüne karar verecektir. Eşine şiddet uygulayan birisi kusurlu sayılacağı için yüksek ihtimalle açmış olduğu boşanma davası reddedilecektir. Boşanma davası açan tarafın davadan vazgeçmesi ya da tarafların davalarından feragat etmeleri halinde açılan boşanma davası tarafların feragati doğrultusunda reddedilecektir.

TMK MADDE 166 – Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

TMK madde 166 hükmü gereğince boşanma sebeplerinden herhangi birine dayanarak açılan boşanma davasının reddedilmesi sonucunda kararın kesinleşmesinden itibaren üç yıl içinde ortak hayat yeniden kurulamamış olursa artık tarafların evlilik birliğinin temelden sarsıldığına hakim tarafından da kanaat getirilerek eşlerden birinin talebi ile boşanmaya karar verilir.

Eğer davada verilen ret kararı iddianın ispatlanamamasından mütevellit ise boşanma davası açılan yılı takip eden üç yıl içerisinde o sebebe dayanarak boşanma davası açma hakkında men edilirsiniz. Fakat farklı bir sebebe dayanarak ya da ilk dayandığınızın sebebin boşanma davasının reddinden sonra tekrarlanması halinde yeniden bir boşanma davası açabilirsiniz. Örneğin zina sebebi ile açtığınız davada zinayı ispatlayamadığınız için zina davanız reddedilmişse ve bu ret edilmeden sonra karşı taraf zina yapmış ise yeniden zinaya dayanarak boşanma davası açabilirsiniz.

Boşanmak için ne kadar para lazım?

Mersin Barosu her yıl Ocak ayında tavsiye niteliğinde ücret tarifesi yayımlamaktadır. 2021 yılında çekişmeli boşanma davası için belirlenen ücret 13.750 TL’dir. Mal rejimi, tazminat davaları boşanma davasından ayrı davalar olup ücretleri 13.750 TL’den az olmamak kaydı ile dava değerinin %15’idir. Anlaşmalı boşanma dava süreci, çekişmeli boşanma dava sürecine göre nispeten daha kısa olmasından ötürü Mersin Barosunun tavsiye niteliğinde belirlediği ücret 9.250 TL’dir.

Mersin Barosu’nun belirttiği ücretler tavsiye niteliğinde olup hukuki süreç ve fiyat konusunda daha detaylı bilgi edinmek adına Ekin Law ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma işlemleri nasıl yapılır?

Boşanma işlemlerini tek başınıza yapabileceğiniz gibi bir vekil aracılığı ile de yapabilirsiniz. Özellikle çekişmeli boşanmalarda bir hak kaybına uğramamanız için davanızı bir vekil aracılığı ile takip etmeniz önemlidir.

Boşanma hangi mallar paylaşılır?

Eşler evlilik birliği boyunca edinilmiş mallar boşanmada süresinde paylaşılacak mallardandır. Boşanma davasının açıldığı tarih eşler arasındaki mal rejiminin de tasfiyesinin yapılacağı tarihtir. Yani evlilik birliğinin kurulduğu günden itibaren boşanma davasının açıldığı güne kadar olan tüm mallar paylaşıma dâhil edilir. Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin edinmiş olduğu mallar, mal paylaşımına dâhil edilmez.

Mahkeme nüfus müdürlüğüne boşanma kararını ne zaman bildirir?

Boşanma davası karara bağlanmışsa, gerekçeli karar 30 gün içerisinde yazılmalı ve hâkim ya da hakime tarafından imzalanmalıdır. Gerekçeli karar davanın taraflarına yani boşanmak isteyen eşlere tebliğ edilir, tebliğ edilme süresi ise yine 30 gündür. Tebliğ edildikten sonra taraflardan birisi ya da her ikisi 14 gün içerisinde karar itiraz edebilir. Belirtilen süreler kanunu süreler olup hâkim ya da hakime daha kısa sürede kararı yazıp imzalayabilir ya da taraflar daha kısa bir sürede tebligat çıkabilir veya belirtilen itiraz süresinden daha az bir süre içerisinde itiraz edebilirler. Kararlar taraflara tebliğ edildikten sonra itiraz yapılmamış ise ya da yapılan itirazlar üst mahkemece onaylanması durumunda boşanma kararı kesinleşmiş olur.

Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra Aile Mahkemesi yazı işleri müdürü tarafından gerekçeli kesinleşen boşanma kararı iki örnek olarak Nüfus Müdürlüğüne gönderilir ve nüfus kayıtları düzeltilir. Boşanma kararının Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesinden sonra ortalama bir hafta süre zarfında aile kütüğüne işlenir.

Tek taraflı boşanma davası açılır mı?

Taraflardan birisi tek taraflı olarak boşanma dilekçesi ile yetkili Aile Mahkemesi’nde süreci başlatabilir. Tek taraflı boşanma davası için sunulan deliller yeterli nitelikte olmalıdır. Aksi halde hakim ya da hakime sunulan delilleri yeterli görmeyip reddedebilir. Tek taraflı boşanma davası açan eşe karşı boşanmayı doğuran olayların farklı bir şekilde oluştuğuna dair karşı boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Anlaşmalı boşanmada mahkemenin yoğunluğuna iş yüküne göre tebligat süresi değişmektedir. Taraflar mahkemeden talep edilecek konular üzerinde uzlaştıkları için hâkim ya da hakime uzlaşılan konuları değerlendirecektir. Çekişmeli boşanmaya göre bu süreç daha kısa sürecek olup süre hakkında bir netlik yoktur. Bu sebep ile kesin bir süre belirtmek hatalı olup ortalama bir süre belirtmenin tarafımızca daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu sebep ile anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten sonra mahkemenin duruşma günü verme süresi ortalama 1 hafta ile 1 ay arasında değişmektedir.

Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer 2021?

Anlaşmalı boşanmada taraflar, normalde mahkemeden talep edecekleri konular üzerinde uzlaşmışlardır. Bu uzlaşma sonucunda hakim tarafların uzlaştıkları konuları değerlendirerek hakkaniyet çerçevesinde karar verir. Çekişmeli boşanmaya göre oldukça kısa sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılması ve duruşma günü verilmesi genelde bir hafta – bir ay arasında bir zaman diliminde gerçekleşir. Taraflar anlaşması sebebi ile çekişmeye konu edinecek bir husus kalmaması sebebi ile genelde tek celsede karara çıkmakta ve taraflar boşanmaktadır.

Anlaşmalı boşanmak için ne yapmak gerekli?

Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce mahkemeye sunulması gereken birtakım evrakların hazırlanması gerekmektedir. Bir dava dilekçesi olmalı ve iki tarafın davayı kabul ettiğine ilişkin imzası olmalı eğer davalının imzası dava dilekçesinde yoksa davayı kabul ettiğine dair bir beyanı bulunmalı.

Dava dilekçesinin yanında ıslak imzalı bir şekilde tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Hakim ya da hakime protokolü esas alıp onun üzerinden değerlendirme yapacağı için protokolün özenle ve dikkatle hazırlanması gerekir. Bu sebeple bu aşamada bir alanında uzman, meslek etiğine sahip ve çalışma prensiplerine riayet eden bir hukuk bürosundan yardım almakta fayda vardır. Davayı bir avukat ile takip edecekseniz vesikalığın mevut olduğu boşanma vekâletnamesini çıkartmanız gerekmektedir. Gerekli dava masraflarının yapıldığına ilişkin ödeme belgelerinin de dosyaya nüfus cüzdanı fotokopisi ile eklenmesi gerekmektedir.

TMK Madde 168- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?

Anlaşmalı boşanma davası hem çekişmeli boşanma davasına göre nispeten daha kısa ve kolay olması sebebi ile fiyatı da boşanma davasından bir miktar daha az olacaktır. Mersin Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinde 2021 yılı için belirlenmiş ücret 9.250 TL olup bu ücret her sene değişmektedir.

Çekişmeli boşanma kaç ay sürer?

Çekişmeli boşanma davasında taraflar bir ya da birden fazla konu üzerinde anlaşamadıkları yani bir husus üzerinde çekiştikleri için adı çekişmeli boşanma davasıdır. Tarafların çekişmeli olan hususlar hakkında anlaşmalarına göre boşanma davasının süresi fark etmekte olup en az bir yıl sürmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında hâkim ne sorar?

Çekişmeli boşanma davasında hakim ya da hakime ivedilikle taraflar arasında yaşanan olayları anlamaya yönelik sorular sorar. Daha sonra bu olaylardan tarafların varsa çocukların psikolojilerinin nasıl etkilendiğini ve etkileneceğini anlamaya çalışır. Akabinde çocukların sorumluluğunun kimde olduğunu ve çocuklara nasıl bir yaşam sunulduğunu, tarafların mali durumunu gerek taraflara sorularla gerek tanık anlatımları ya da sosyal inceleme raporları ile anlamaya çalışır. Her davanın içeriği somut olaya göre değiştiği için, davaları somut olaya göre değerlendirip hakimin ya da hakimenin sorularını ona göre sormasında fayda vardır.

Çekişmeli boşanma davası ilk celsede biter mi?

Çekişmeli boşanma davası tarafların uzlaşmadıkları husus ya da hususların varlığı sebebi ile açılmaktadır. Bu sebep ile bir çekişmeli boşanma davasında taraflar uzlaşmaya varmadıkça ilk celsede bitmesi mümkün değildir.

Çekişmeli boşanma süreci nasıl işler?

Çekişmeli boşanmada tarafların bazı konularda veya bütün konularda anlaşamadıkları için mahkemeye başvururlar. Dava sürecinde tarafların anlaşamadıkları konular üzerinde toplanan delilleri ve dinlenen tanıkları mahkeme değerlendirir. Dilekçeler aşamasının tamamlanması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi gibi aşamalar sonunda hakim/hakime karar verir. Bu sürecin hepsi en az bir yıl sürmektedir. Eğer taraflardan biri yargılama sonucunda verilen kararı istinaf ya da temyize konu ederse 4-5 yıl daha uzamaktadır.

Boşanmada sürecinin bu kadar uzamaması adına işini sürüncemede bırakmayıp profesyonel hukuk bürolarından destek almak sizin için oldukça iyi bir tercih olacaktır.

Özet Olarak

Yazımızda boşanma davalarına ilişkin en çok sorulan soruları 15 başlıkta derleyerek sizler için cevapladık.

Boşanma davaları oldukça fazla hukuki bilgi birikimine sahip olmanızı gerektiren bir hukuk dalıdır. Davada atılabilecek yanlış adımlar, zaman ve para kaybetmenize neden olabilir. Bu nedenle Aile hukuku konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı veya hukuk bürosu ile çalışmanız size her yönden yarar sağlayacaktır. İşinizi şansa değil, işinde uzman avukatlara bırakın.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Soru: Evlilik Birliği başlangıcından boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş tüm mallar, mal rejimi tazminat vb hususlar çekişmeli boşanmalar dikkate alınır. Bu süreçte anne yada babadan intikalen gelen mallar hesaba katılımı?
    Teşekkür ederim.

  2. Çekişmeli boşanmada çocuğumu alabilmek için kalemde hiçbir şey istemiyorum diyerek karlilikli imza attık Bunun hükmü var mıdır.Cicugumun nafakasını talep edebilir miyim.dava açsam.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu