Kamu Hukuku

İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi (Taliki)

Takibin iptali ve ertelenmesi, borçluyu korumayı amaçlayan icra hukukuna özgü bir yoldur.

Takibin kesinleşmesinden sonraki devrede ödenmiş, ertelenmiş veya zamanaşımına uğramış borç için alacaklı haksız bir biçimde takibe devam etmek isteyebilir. Bu durum karşısında, borçluya buna engel olma olanağı tanınmıştır. İtfa ve zamanaşımında takibin iptali, imhâlde ise takibin ertelenmesi söz konusu olur.

İtfa Sebebiyle İcra Takibinin İptali

İtfa, borcu sona erdiren tüm hallerdir. Nitekim borçlunun borcu, icra takibinin kesinleşmesinin ardından, takip dışında herhangi bir sebeple sona ermiş olabilir.

İcra takibinin iptali bakımından itfa terimi; ödeme, hibe, ibra, her çeşit af, terkin ve takas gibi borcun son bulması nedenlerini kapsar.

İtfa nedeniyle takibin tamamen iptaline karar verilebilmesi için borcun ve ferilerinin ödenmiş olması gerekir. Eğer borç kısmen ödenmiş ise yalnızca o kısım için takip iptal edilebilir.

Takibin İptalinin Koşulları Nelerdir?

Takibin iptalinin koşulları şunlardır:

  • İtfa gerçekleşmeli,
  • Bu olgular imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir adi senetle veya imzası noterlikçe onaylı bir resmi senetle ispatlaması gerekir.

İtfa Sebebiyle Takibin İptali Ne Zamana Kadar İstenebilir?

İcra takibinin itfa sebebiyle iptal edilebilmesi için icra takibinin kesinleşmesi gerekir. Takip kesinleşmeden önce yapılan itfanın, ödeme emrine itirazda ileri sürülmesi gerekir.

İtfa sebebiyle takibin iptali, paraların paylaştırılması anına kadar istenebilir.

Takibin İptali Nereden Talep Edilir?

Takibin iptali, takibin yapıldığı yerdeki icra mahkemesinden istenir. İcra mahkemesinin vereceği karara karşı istinafa başvurulabilir.

İcra mahkemesinin takibin iptali talebi üzerine vereceği karar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Dolayısıyla bu kararın ardından genel mahkemelerde dava açma yoluna gidilebilir. İcra mahkemesinin takibin iptaline karar vermesi üzerine o ana kadar yapılan tüm takip işlemleri iptal edilir.

Takibin İptali Nereden Talep Edilir?

Zamanaşımı Sebebiyle Takibin İptali

Takibe konu alacak, takibin kesinleşmesinin ardından, dosyanın işlemsiz bırakılması sebebiyle zamanaşımına uğramış olabilir.

Borçlu, alacaklının borç zamanaşımına uğramış olmasına rağmen takibe devam etmesi halinde icra mahkemesinden takibin iptalini istemelidir.

Zamanaşımı durumunda, borçlunun belgeyle alacağın zamanaşımına uğradığını kanıtlaması gerekmez. Takibin zamanaşımı sebebiyle iptalini istemek için, mahkemeye herhangi bir belge sunmaya gerek yoktur.

Zamanaşımı sebebiyle takibin iptali, takibin kesinleşmesinden sonra ve paraların paylaştırılması anına kadar takibin yapıldığı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

Süre Verme Sebebiyle Takibin Ertelenmesi (Taliki)

Takibin ertelenmesi, icra takibinin ilerletilmesinin bir süre durdurulmasıdır.

Borçlu, alacaklının kendisine süre vermiş olmasına rağmen takibe devam etmesi durumunda icra mahkemesinden takibin söz konusu sürenin sonuna kadar ertelenmesini istemelidir. İcra mahkemesi, talebi kabul ederse, alacaklı tarafından borçluya verilen süre boyunca icra takibi durur.

Takibin Ertelenmesinin Koşulları Nelerdir?

Takibin ertelenmesinin koşulları şunlardır:

  • Alacaklı tarafından borçluya takibin kesinleşmesinden sonra borcu ifa için ayrıca süre verilmiş olmalıdır.
  • Borçlu kendisine süre verildiğini, alacaklıdan alınan imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir senetle ispat etmiş olmalıdır.

Süre Verilmesi Sebebiyle Takibin Ertelenmesi Ne Zamana Kadar İstenebilir?

Süre verilmesi sebebiyle takibin ertelenmesi, tıpkı itfa veya zamanaşımı sebebiyle iptalde olduğu gibi, takibin kesinleşmesinden sonra ve paraların paylaştırılmasın anına kadar istenebilir.

Takibin Ertelenmesi Nereden Talep Edilir?

Süre verilmesi sebebiyle takibin ertelenmesi takibin yapıldığı yerdeki icra mahkemesinden istenir. İcra mahkemesinin vereceği karara karşı istinafa başvurulabilir.

İcra mahkemesinin takibin ertelenmesi talebi üzerine vereceği karar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Dolayısıyla bu kararın ardından genel mahkemelerde dava açma yoluna gidilebilir. İcra mahkemesinin takibin ertelenmesine karar vermesi üzerine takip, sürenin sonuna kadar durur.

Stj. Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu