Blog

İnternetten Yapılan Hakaret Suçları Ve Cezaları Neler?

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’muzun 125.maddesinde şerefe karşı suçlar başlığı altında şu şekilde düzenlenmiştir:

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125

Hakaret

(1)(Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a)Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b)Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c)Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4)(Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5)(Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Suçla Korunan Hukuksal Değer (Suçun Hukuki Konusu)

Hakaret suçu ile korunan hukuksal değer bireylerin şeref ve sosyal saygınlıklarıdır. Şeref hakkı iç ve dış şeref olmak üzere ikiye ayrılır. İç şeref bireyin kendisine şerefli bir kişi olduğuna dair biçtiği değeri; dış şeref ise bireye diğer kişilerin verdiği değer ve saygıyı ifade etmektedir.

Suçun Unsurları

SUÇUN MADDİ UNSURLARI

 • Fail

Hakaret suçunda suçun faili bakımından herhangi bir özellik yoktur; herkes bu suçun faili olabilir.

 • Mağdur

Hakaret suçunda mağdurun sıfatının önemi yoktur; yaşayan herkes bu suçun mağduru olabilir.

Mağdurun algılama ya da isnat yeteneğinin olup olmaması önemli değildir. Hakaret suçu tehlike suçu olduğu için kişinin şeref ve saygınlığının gerçek anlamda zarar görmüş olması gerekmez, kişinin şeref ve saygınlığının nesnel olarak zarar görme tehlikesi olması yeterlidir.

Ölmüş kişiler hakaret suçunun mağduru olamaz ancak TCK m.130’ da düzenlenmiş olan ölünün hatırasına hakaret suçu işlenebilir.

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 130

Kişinin hatırasına hakaret

(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hakaret suçunda mağdurun belirli ya da belirlenebilir olması gerekmektedir.

 • Eylem

Hakaret suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun meydana gelebilmesi için işlenen fiilin bir kimsenin onur ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olması gerekmektedir. Suçun seçimlik hareketleri somut bir fiil veya olgu isnad etme veya sövme şeklindedir. Hakaret suçu seçimlik hareketlerin yanı sıra huzurda ya da gıyapta hakaret şeklinde işlenmesi de mümkündür.

 • Somut bir fiil veya olgu isnad etmek:
 • Somut bir fiil veya olgu isnad edilebilmesi için geçmişte yaşanmış bir olay olması gerekmektedir.
 • Somut bir fiil veya olgu isnadının doğru olup olmadığı ispatlanabilir. Somut fiil veya olgu isnadının suç oluşturabilmesi için nesnel anlamda bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olması gereklidir. Mağdurun algılayabilmesi ya da etkilenmesi önemli değildir; somut bir fiil veya olgu isnad edildiği takdirde suç işlenmiş olur.
 • Bir kişinin geçmişte işlemiş olduğu ve mahkeme kararıyla suç oluşturduğuna karar verilmiş olan bir fiilden bahsederek de hakaret suçu oluşabilir.
 • Somut fiil veya olgu isnadının bir suç teşkil etmesi zorunlu değildir.
 • Somut fiil veya olgu isnadı mağdurla ilişkili olmalıdır.
 • Somut bir fiil veya olgu isnadı ile mağdur dışındaki başka kişilerin de şeref ve saygınlığı rencide ediliyorsa o başkası için dolayısıyla hakaret suçu olmuş olur.
 • Sövmek:
 • Soyut bir değer yargısını içeren sözler sövme fiilini oluşturabilir.
 • Sövmenin hakaret suçunu oluşturabilmesi için söylenen sözlerin kişiyi rencide edecek nitelikte olması yeterlidir; kişinin gerçekten küçük düşmüş ya da rencide olmuş olması gerekmez.
 • Yargıtay’ın bazı kararlarına göre beddua etmek hakaret suçunu oluştururken bazı kararlarında hakaret olarak kabul edilmemiştir. Bu nedenle somut olaya göre karar verilmelidir.
 • Küfür, sövme şeklindeki hakaret suçunu oluşturur.
 • Huzurda hakaret:
 • Huzurda hakaret suçu somut bir fiil veya olgu isnadı ya da sövme şeklinde işlenebilir.
 • Huzurda hakaret suçunun işlenebilmesi için mağdurun söz konusu fiili herhangi bir aracı olmadan doğrudan işitmesi veya görmesi gerekmektedir. Mağdurla failin yüz yüze gelmeleri gerekmez.
 • Görüntü veya ses ileten teknolojik iletişim araçlarının fail ve mağdur arasında karşılıklı olarak kullanılması halinde işlenen hakaret suçu huzurda hakaret kabul edilir. Mektup, telefon, faks gibi araçlarla yapılan hakaret huzurda hakaret olarak cezalandırılır.
 • Huzurda hakaret suçu kapalı bir yerde işlenebileceği gibi topluma açık bir alanda da işlenebilir. Aleniyet daha ağır ceza gerektiren hallerdendir.
 • Gıyapta hakaret:
 • Bir kişiye hazır bulunmadığı bir ortamda ya da doğrudan öğrenemeyeceği bir şekilde hakaret edilmişse bu gıyapta hakaret olur.
 • Gıyapta hakaret suçunun cezalandırılabilmesi için üç kişiyle ihtilat halinde işlenmesi gerekmektedir. Hukuki anlamda ihtilat, suçun başkaları tarafından görülüp işitilecek biçimde işlenmesidir. İhtilat edilen kişilerin fiilin aşağılayıcı anlamını algılayabilmeleri gereklidir. Ayrıca ihtilat edilen kişi sayısı belirlenirken failin kaç kişiyle ihtilat etmek istediği tespit edilmelidir.
 • Netice

Hakaret suçu, sırf hareket (şekli/ani/neticesi harekete bitişik) suçudur. Söz ve davranışların onur ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olması yeterli olup gerçekten rencide edip etmediği önemli değildir. Bu nedenle soyut tehlike suçudur. Ani suç olduğu için de kesintisiz suç şeklinde işlenmesi mümkün değildir.

 • Suçun Maddi Konusu

Suçun maddi konusu, hakaret oluşturan eylemlerin muhatabı olan kişidir.

 • Suça Etki Eden Nedenler
 • Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller:
 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi
 • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi
 • Kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi
 • Hakaretin alenen işlenmesi
 • Daha az cezayı gerektiren nitelikli haller:
 • Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi
 • Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi
 • Şahsi cezasızlık sebepleri – Cezayı kaldıran haller:
 • İspat hakkının kullanılması

Türk Ceza Kanunu’na göre isnadın ispatı; isnadın suç teşkil etmesi, isnat edilen fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararının bulunması veya şikayetçinin ispata razı olması hallerinde mümkündür.

 • Suçun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi
 • Suçun kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi
 • Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi

Tahkirler karşılıklı olmalı ve aralarında illiyet bağı bulunmalıdır.

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 127

İsnadın ispatı

(1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.

 • SUÇUN MANEVİ UNSURU

Suçun meydana gelmesi için genel kast yeterlidir.

 • SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
 • Hukuka Uygunluk Nedenleri
 • Meşru savunma:
 • Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
 • Kasten yaralamaya tepki olarak işlenen hakaret suçunda kişiye ceza verilmez.
 • Kanun hükmünü icra:
 • Görevin ifası bu kapsamda değerlendirilebilir.
 • Hakkın kullanılması:
 • İhbar ve şikayet hakkı:
 1. İhbar ve şikayet yetkili organa yapılmalı,
 2. Gerçek olmalı ve
 3. İhbar ve şikayet ile olay arasında bağ olmalıdır.
 • Haber verme hakkı:
 1. Haberin gerçek olması,
 2. Güncel olması,
 3. Kamu yararının olması,
 4. Haber ile işlenen suç arasında nedensellik bağı olması ve
 5. Ölçülü olması gereklidir.
 • Eleştiri hakkı:
 1. Haber veya olayın gerçek olması,
 2. Güncel olması,
 3. Kamusal ilgi ve faydanın bulunması,
 4. Haber ile işlenen suç arasında illiyet bağının bulunması ve
 5. Ölçülü olması gereklidir.
 • Disiplin ve terbiye hakkı
 • İddia ve savunmanın dokunulmazlığı hakkı
 • İlgilinin rızası
 1. Kusurluluğu Kaldıran Haller

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

 • TEŞEBBÜS

Hakaret suçu neticesi harekete bitişik suç olduğu için kural olarak teşebbüs mümkün değildir.

Huzurda işlenen hakaret suçunda eğer hareket kısımlara bölünebiliyorsa teşebbüs mümkün olabilir.

Gıyapta hakaret suçu kural olarak teşebbüse elverişli değildir ancak üçüncü kişinin harici bir nedenle duymaması veya görmemesi halinde ihtilat teşebbüs aşamasında kalabilir.

 • İŞTİRAK

Hakaret suçunda iştirak özellik arz etmez. İştirakin tüm halleri görülebilir.

 • İÇTİMA

Hakaret suçunda içtima ile ilgili genel kurallar geçerlidir.

 • Bileşik Suç

Hakaret suçu, başka bir suçun kurucu ya da cezayı artırıcı unsuru olmadığı için, hakaret suçunda bileşik suç söz konusu olmaz.

 • Zincirleme Suç

Hakaret suçunun zincirleme suç şeklinde işlenmesi mümkündür.

 • Fikri İçtima

Hakaret oluşturan hareket, hem hakaret hem de başka bir suç oluşturuyorsa fikri içtima vardır.

D. MUHAKEME ŞARTLARI

Kural olarak hakaret suçunun takibi şikayete bağlıdır ancak kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle işlenen hakaret suçunda soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılır.

Kamu görevlisine karşı işlenen hakaret suçu ile cumhurbaşkanına hakaret suçu dışındaki hakaret suçları uzlaştırmaya tabidir.

Hakaret suçları nedeniyle yapılan yargılamalarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir.

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 131

Soruşturma ve kovuşturma koşulu

(1)Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.

(2)Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 299

Cumhurbaşkanına hakaret

(1)Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)(Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

(3)Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

ATATÜRK’ÜN HATIRASINA HAKARET SUÇU

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

1)Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

2)Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

3)Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

4)Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5) Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

İnternetten Yapılan Hakaret Suçları

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin etkisiyle internet hayatımızda büyük bir yere sahiptir. İnternet sayesinde tüm dünya ile iletişim kurulabilmekte, dünyanın her yerinden bilgi edinilebilmektedir. İnternet yaygın kullanımı ile bazen bir suç aracı bazen de suçu ispatta delil konumundadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’muzda hakaret suçunun internet vasıtasıyla işlenmesi hususunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 125.maddenin 2.fıkrasında “..Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde..” ifadesinin interneti de içine aldığı sonucuna yorum yoluyla ulaşılabilir. TCK m.125/2 kapsamında ileti olarak kabul edilen iletişim araçları:

 • Mektup,
 • E-mail,
 • Whatsapp mesajları, Whatsapp gruplarına gönderilen mesajlar,
 • SMS,
 • Telefon konuşmaları,
 • İnstagram, Twitter, Facebook vb. sosyal medya hesaplarından DM (Direct Message) yoluyla mesajlaşma.

İleti yoluyla işlenen hakaret suçu huzurda ya da gıyapta hakaret sayılabilir. Huzurda hakaret olabilmesi için iletiyi gönderen kişinin fiili icra ederken mağduru hedef alması veya mağdurun fiilini öğrenmesini istemesi gerekmektedir. Örneğin whatsapp mesajı şeklinde işlenen hakaret suçunda mesajı gönderen kişi doğrudan mağdurun numarasına mesaj atmışsa huzurda hakaret suçu işlenmiş olur. Eğer mesaj atan kişi hakaret içerikli iletisini mağdurun olmadığı bir whatsapp grubunda paylaşırsa huzurda hakaret suçu oluşmaz ancak en az üç kişi ile ihtilat varsa gıyapta hakaret suçu oluşabilir.

İleti yoluyla işlenen hakaret suçunun cezası TCK m.125/1’e göre üç aydan iki yıla kadar hapis ya da adli para cezasıdır.

Günümüzde hakaret suçlarının büyük bir kısmı, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla, internet (sosyal medya) aracılığı ile işlenmektedir. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat vb. internet platformlarında doğrudan mağdurun hedef alındığı hakaret içerikli gönderiler (paylaşımlar) ile hakaret suçu işlenmiş olur.

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ

2017/2089 E, 2017/5263 K, 08.11.2017 T

Özeti: Sanığın aynı sosyal medya hesabından paylaştığı dönemin Başbakanı hakkında yazdığı ve anlamı herkes tarafından anlaşılabilen “O.Ç” ibaresinin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak, incitici, küçük düşürücü ve kişinin toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret vasfı taşımakta olup, sanığın eylemi hakaret suçunu oluşturmaktadır.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın kendisine ait Facebook hesabı üzerinden paylaştığı “Duyuru” başlıklı yazı ve içeriğinde geçen “faşist çete” ibarelerinin yazının bütünü değerlendirildiğinde eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarında kaldığı kabul edilebilirse de, sanığın aynı sosyal medya hesabından paylaştığı dönemin Başbakanı hakkında yazdığı ve anlamı herkes tarafından anlaşılabilen “O.Ç” ibaresinin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak, incitici, küçük düşürücü ve kişinin toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret vasfı taşıdığı ve sanığın eyleminin TCK’nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 08.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal paylaşım sitesinde hesabı herkese açık olan kişinin hakaret içerikli paylaşımları hakaret suçunun aleni olarak işlenmesine örnektir ancak paylaşımın yapıldığı hesap herkese açık değilse aleniyet oluşmaz. Hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde verilecek ceza altıda bir oranında artırılır. Ayrıca daha önce paylaşılmış olan hakaret içerikli iletiyi kendi rızası ile paylaşan kişi de hakaret suçunu işlemiş olur.

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ

2015/10377 E, 2015/12777 K, 07.12.2015 T

Özeti: Sanığın, twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde diğer sanık tarafından paylaşılan tweeti retweetlediğinin, kendi ikrarı ile de sabit olması karşısında, kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret suçunun unsurları oluştuğundan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerekmektedir.

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Katılanlar hakkındaki hakaret içeren sözlerin, sanığın kendi twitter hesabından atılması ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyen sanık savunması karşısında, tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

1- Sanık …’e yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,

Hakaret eyleminin, dönemin Adana Valisi olan katılan …’un görevinden dolayı gerçekleştirildiği anlaşılmasına rağmen, TCK’nın 125/3-a maddesine göre uygulama yapılması gerektiği düşünülmemiş ise de, karşı temyiz bulunmadığından bozma yapılamayacağı,

Anlaşıldığından, sanık … müdafiinin ileri sürdüğü nedenler ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görülmemiş olmakla, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

2- Sanık … hakkında kurulan hükmün temyizine gelince;

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde diğer sanık tarafından paylaşılan tweeti retweetlediğinin, kendi ikrarı ile de sabit olması karşısında, kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret suçunun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, katılanlar … ve … vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07/12/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal paylaşım sitelerinde daha önce paylaşılmış olan hakaret içerikli gönderinin beğenilmesi, internette paylaşılıp veya başkalarına aktarılmadığı takdirde hakaret suçunu oluşturmaz.

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

2013/5598 E, 2014/33171 K, 17.11.2014 T

Özeti: Sanığın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden müştekiye hitaben “C. oto yıkama” ve temyize gelmeyen sanık “A.K” profilleri adı altında gönderilen hakaret içerikli mesajları beğenmekten ibaret eyleminin, bu mesajların sanık tarafından da internet ortamında paylaşılıp veya başkalarına aktarılmadığı taktirde hakaret suçunun unsurlarını oluşturmayacağı, kişisel değerlendirme kapsamında kalacağı gözetilmeden ve bu husus araştırılmadan, yetersiz gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırıdır.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden müştekiye hitaben “C. oto yıkama” ve temyize gelmeyen sanık “A.K” profilleri adı altında gönderilen hakaret içerikli mesajları beğenmekten ibaret eyleminin, bu mesajların sanık tarafından da internet ortamında paylaşılıp veya başkalarına aktarılmadığı taktirde hakaret suçunun unsurlarını oluşturmayacağı, kişisel değerlendirme kapsamında kalacağı gözetilmeden ve bu husus araştırılmadan, yetersiz gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve sanık E.Y müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 17.11.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Atatürk’ün hatırasına hakaret suçu da diğer hakaret suçları gibi internet vasıtayla da işlenebilmektedir. Herkese açık sosyal medya hesabından yapılan Atatürk’e ve hatırasına hakaret içeren paylaşımlarda aleniyet unsuru vardır.

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. CEZA DAİRESİ

2017/331 E, 2017/249 K, 08.03.2017 T

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; şüpheli İ. H. A.’un facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde kendisine ait hesabında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik olarak ağır hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu,

Şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içeren ifadelerinin 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 1/1’de düzenlenen ”Atatürk’ün Hatırasına Alanen Hakaret” suçunu oluşturduğu olayda,

Sanığın kendine ait Facebook hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımın 5816 sayılı Atatürk aleyhine suçlar hakkında kanunun 1/1 maddesinde düzenlenen suçun “aleniyet” unsurunu teşkil ettiği,

Aynı kanunun 2. Maddesi gereğince sanığın cezasında artırım yapılmasını gerektiren sebeplerin gerçekleşmediği, suçun Facebook hesabı üzerinden internet yoluyla işlenmiş olmasının, suçun basın yolu ile işlendiğinin kabulü için yeterli olmadığı, bu nedenle Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı, tarafından yapılan istinaf nedenlerinin yerinde bulunmadığı gibi İlk Derece Mahkemesince verilen kararda usul ve yasaya aykırı bir yön tespit edilmemekle birlikte İlk Derece Mahkemesince verilen kararın hüküm kısmında sanık hakkında temel ceza tayin edilirken uygulanması gereken kanun maddesinin gösterilmediği ancak hangi kanun maddesinin uygulandığının kararın gerekçesinden ve bütününden anlaşıldığı bu durumun CMK 280/1-a maddesi delaleti ile aynı kanunun 303 maddesinin 1/c bendi gereğince düzeltilebilir bir maddi hata olduğu kabul edilerek İlk Derece Mahkemesi kararının hüküm kısmının ilk paragrafının aşağıdaki gibi

Sanık İ. H. A.’un üzerine atılı Atatürk’ün hatırasına sövme suçunu işlediği anlaşıldığından

Hükmün 1. Maddesinin 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun 1/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, sanığın kastı ile güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak, sanığın taktiren alt sınırdan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

şeklinde düzeltilerek CMK 280 maddesinin 1/a bendi gereğince İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıdaki şekilde DÜZELTİLEREK istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE 08/03/2017 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ: Sanığın Facebook isimli internet sitesinde Atatürk e hakaret içeren paylaşımlarda bulunarak Atatürk ün hatırasına alenen hakaret suçunu işlediği olayda; suç basın vasıtasıyla işlendiğinden sanığa verilen cezanın 5816 sayılı yasanın 2/1 maddesi gereğince artırılması gerektiğinden hükmün bozulması kanaatinde olduğumdan aksi yöndeki çoğunluk görüşüne katılamıyorum.

Sonuç Olarak

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin etkisiyle internet hayatımızda büyük öneme sahiptir. İnternetin yaygın kullanımı ile bazen bir suç aracı bazen de suçu ispatta delil konumundadır. Bu gibi durumlarda yasal haklarınızı iyi bilmeniz yada hukuki haklarınızı savunabilecek hukuk büroları veya bilişim / siber hukuku avukatlarından destek almanız neyi, nasıl yapmanız gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu