Konkordato, vatandaşlar arasında çok bilinmeyip, şirketlerden gelen konkordato ilanlarıyla birlikte çok duyulmaya başlandıktan sonra vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlanmıştır. Bu yazının amacı da başlıca merak edilen soruları cevaplamaktır.

Konkordato Nedir?

İcra ve İflas Kanunu md.285 ve devamında düzenlenen konkordato, bir icra ve iflas hukuku kurumu ve yeniden yapılandırma aracı olup, amacı; elinde olmayan sebeplerle işleri iyi gitmeyen ve malî durumu bozulmuş olan, bu sebeple de vadesi gelen borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluları korumak ve alacaklıları arasında da eşitliği sağlamaktır.

konkordato nedir

Borçlunun malî durumunun kötü olması sebebiyle, malvarlığının aktifinin borçlarını ödemeye yetmemesi durumunda alacaklılar ve borçlular arasında, borçlunun borcunu zamana yayarak ödemesi ve alacaklıların da eşit bir şekilde alacalarını tahsil etmesi gibi durumu daha avantajlı hale getirmek adına borçlular ve alacaklılar bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya da konkordato denir.

Konkordato Çeşitleri Nelerdir?

Tenzilât konkordatosu; alacaklıların, alacağın belirlenen yüzdesinden vazgeçmesi ve borçlunun da bu yüzde üzerinden borçlarını ödemeyi kabul etmesi halindeki konkordato, vade konkordatosu; alacağın tamamının ödenmesi fakat bunun tarafların anlaştığı vadeye yayılarak yapılması halindeki konkordato, resmi konkordato; İcra ve İflas Kanunu’nun esas ve usulleri çerçevesinde yapılan konkordato, ve son olarak da özel konkordato; tarafların İcra ve İflas Kanunu’nun öngördüğü esas ve usuller dışında yaptığı konkordatodur.

Asıl incelenmesi gereken konkordato resmi konkordato olup, bu üç şekilde olabilmektedir: Adi konkordato, iflastan sonra konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato.

 • Adi konkordato: iflasa tabi olup olmadığı fark etmeksizin herhangi bir borçlunun, alacaklılarıyla yaptığı konkordatoya denecektir. İflasa tabi olan borçlunun, henüz iflas etmeden alacaklılarıyla anlaşıp bunun tasdik edilmesi sonucunda konkordato ilan etmesi, adi konkordato kapsamında yer alacaktır. Bu bakımdan adi konkordatoya, iflasa tabi olan borçlular açısından iflası önleyici konkordato veya iflas dışı konkordato da denebilmektedir.
 • İflastan sonra (iflas içi) konkordato: İİK md.309’da düzenleniyor olup, iflasa tabi olan borçlunun, hakkında iflas kararı verilmesinden sonra, konkordato teklif etmesi ve konkordatonun kabul ve tasdik edilmesiyle ilan edilecek ve borçlunun iflası bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte kaldırılacaktır.
 • Malvarlığının terki suretiyle konkordato: İİK md.309/a’da düzenleniyor olup, alacaklılara borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretme yetkisinin verildiği konkordato türü olarak tanımlanmıştır.

Konkordato Nasıl İlan Edilir?

Konkordato ilan etmek isteyen tacir borçlular, Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato ön projesini, malvarlığı durumunu gösteren belgeleri, karşılaştırmalı yarar tablosunu, makul güvence veren denetim raporunu ve alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacak imtiyaz durumlarını gösteren listeyi, tacir olmayan borçlular ise malvarlığı durumunu gösteren belgeleri sunarak konkordato başvurularını yapabilirler.

Konkordato ilan etmek

Talep edilecek mahkeme; iflasa tabi olan şirketler için, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi, merkezleri yurtdışındaysa Türkiye’deki şubenin bulunduğu yer, birden fazla şube varsa merkezinin bulunduğu yer ve iflasa tabi olmayan borçlular için yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır.

Konkordato İle İlgili Alınmış Emsal Yargıtay Karar Örneği

Yargıtay emsal kararında: “…İlk derece mahkemesince talebin İİK'nın 285. maddesindeki şartları taşımadığı, 286. maddesinde aranan şartları karşılayan belgeleri sunamadıkları, sunulan ön projede de konkordatonun başarısının dava dışı borçlu şirketin konkordato sunun başarısına bağlandığı, davacının şahsına özgü konkordato tedbiri ve hedefi içermediği, bu açıdan da ön projelerin uygulanabilir olmasının mümkün gözükmediği, borçluların, sadece alacaklıların icra tehdidinden kurtulmak amacı ile konkordato talep etmelerinin bu müessesenin amaçlarına uygun düşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliyesi 17. Hukuk Dairesinin kararı ile ilk derece mahkemesi kararında usul ve esas yönünden bir hata görülmediğinden istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.” (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2020/689 K. 2020/2549 T. 8.7.2020)

Hangi Şartlarda Konkordato Tasdik Ediliyor?

İİK md.305/1’de konkordato başvurusunun mahkeme tarafından tasdik edilmesi belli koşullara bağlanmıştır. Bu koşullar:

 1. Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması.
 2. Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder).
 3. Konkordato projesinin 302. maddede öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması
 4. 206. maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması (302. maddenin altıncı fıkrası kıyasen uygulanır).
 5. Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Ayrıca mahkeme konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını isteyebilir. Konkordato projesinin doğru adımlarla hazırlanması son derece önemlidir. Bu konuda deneyimli icra & iflas hukuku avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır.

Hangi Şartlarda Konkordato Tasdik Ediliyor

İflasın Ertelenmesi Kurumu ve Konkordato Arasındaki Farklar Nelerdir?

2018’de yeni düzenlemeyle iflasın ertelenmesi kaldırılmış bunun sonrasında borçluların ticari faaliyetlerine devam etmeleri ve alacaklıların da alacaklarını tahsil etmeleri amacıyla konkordato gündeme gelmiştir.

 • İflasa tabi olup olmadığı fark etmeksizin tüm borçlular ve iflas talebinde bulunabilen alacaklılar konkordato talebini ileri sürebilirken, iflasın ertelenmesi kurumu için talepte bulunabilecek kişiler sadece sermaye şirketleri ve kooperatifleridir.
 • Konkordatonun mahkemece tasdik edilebilmesi için toplantıya katılacakların belirli bir sayıda olması gerekirken, iflasın ertelenmesine mahkemenin karar verebilmesi için alacaklıların rızası gerekli değildir.
 • Konkordatoya, borcunu vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlular başvurabilirken, iflasın ertelenmesi için borçlunun pasifinin aktifinden fazla olması (TTK md.3762ya göre borca batık olması) gerekmektedir.
 • Borçlunun konkordato ilan etmesi durumunda, konkordato mühleti sırasında faiz işlemeyecekken, iflasın ertelenmesi durumunda fazla işleyecektir.
 • Konkordato iflasın ertelenmesine göre daha kısa sürmektedir.
Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
İşçinin Konkordato İlan Eden Şirketten Ücret Alacağı Varsa Ne Yapmalı?

Hizmet sözleşmesine göre işçi çalıştıran işvereninin konkordato ilan etmesi halinde, Ücret Garanti Fonundan, işçinin üç aylık ücreti karşılanacak, kıdem ve ihbar tazminatları bu garantiden yararlanamayacaktır. Bunlardan farklı olarak alacağı bulunan işçi, konkordato sürecine alacaklı olarak dahil olarak alacağını kaydettirebilecektir.

Konkordatonun İşçinin Alacaklarına Etkisi Nedir?

Konkordato öncesi doğmuş olan işçi alacakları imtiyazlı alacaklardandır. İşçilerin, ücret, kıdem ve ihbar tazminatları için icra takibi başlatmaları ve icra takibinin başlatılmış olması durumunda da takiplere devam etmeleri mümkündür.

Konkordato Başvurusunda Bulunan Şirket Mallarını Satabilir Mi?

Konkordato başvurusunda bulunan borçluya, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kesin veya geçici mühlet vermesiyle birlikte, borçlunun tasarruf ehliyeti sınırlandırılmış olacaktır. Konkordato süresinin ilanından sonra borçlu, taşınmaz mallarının mülkiyetini devredemeyecek ve mülkiyet hakkını sınırlayıcı haklar tesis edemeyecektir. Ayrıca mallarını bağışlayamayıp, rehin de edemeyecektir. Farklı sorularınız var ise şuradan şirket avukatlığı departmanımız ile temasa geçerek sorabilirsiniz.

Adi Konkordato İlan Etmenin Aşamaları Nelerdir?

Adi konkordato, konkordato çeşitlerinden biri olup İİK md.285 ve devamında düzenlenmiştir. Konkordato talebinde bulunmaya yetkili kişilerin (borçlu veya iflas talebinde bulunabilecek bir alacaklı) yetkili asliye ticaret mahkemesine dilekçe verip konkordato talebinde bulunmasıyla adi konkordato süreci başlayacaktır. Mahkeme, konkordato talebini ve sunulan belgeleri inceleyip eksiksiz olduğuna kanaat getirirse geçici mühlet verip, geçici konkordato komiseri atar. Şartların gerçekleşmesi durumunda mahkeme, geçici mühlet süresi içinde kesin mühlet verir ve gerekli gördüğü hallerde yeni komiser atar. Konkordato komiseri alacaklılar toplantıya çağırır ve toplantıda konkordato talebinin kabulüne veya reddine karar verilir. Kabulüne karar verilmesi halinde mahkemenin de tasdik etmesiyle konkordato ilan edilmiş olur. Bunun üzerine borçlu yapılan konkordato çerçevesinde borçlarını öderken, alacaklılar da vazgeçilen kısım haricindeki alacaklarını tahsil eder.

Konkordato Kanunu Nedir?

Konkordato, İcra ve İflas Kanunu md.285-310 aralığında düzenlenmiş olup ayrıca bir konkordato kanunu bulunmamaktadır. 

Konkordatonun Tasdik Edilmesi Ne Demektir?

Konkordatonun tasdik edilmesi, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, ilgili belgelerle birlikte konkordato talebinde bulunan borçlunun başvurusunun, konkordatonun hüküm ve sonuçlarının doğması için onaylanmasıdır.

Konkordato Süresi Ne Kadardır?

Borçlunun talebi ve başvuru için gerekli olan belgelerin mahkemeye sunulmasıyla birlikte mahkeme, borçluya geçici üç ay mühlet verecektir. Gerekli görülmesi halinde ve talep üzerine mahkeme bu süreyi iki ay daha uzatıp beş ay yapabilecektir. Mahkeme, kesin mühlet için komiser raporunu inceleyip, kanaati konkordatonun başarıya ulaşması yönünde oluşur ise de bir yıllık kesin mühlet verecektir. Kesin mühlet de gerekli olduğu hallerde altı ay daha uzatılabilecektir.

Yukarı Çık