Kamu Hukuku

Yağma Suçu ve Cezası (TCK m. 148)

Yağma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Bu suç, başkasına ait olan taşınır bir malı cebir veya tehdit kullanarak almak veya alınmasına karşı koymamaya zorlamak şeklinde işlenir.

Yağma suçunun cezası, temel halinde 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak suçun nitelikli hallerinde ceza artırılabilir veya indirilebilir. Yağma suçu, hırsızlık suçundan farklı olarak cebir veya tehdit unsurunu içerir. Yağma suçu, kişinin özgürlüğü, vücut dokunulmazlığı, zilyetlik ve mülkiyet hakkını korumayı amaçlar.

Yağma Suçunun Faili

Yağma suçu, genel bir suçtur. Herkes bu suçun faili olabilir.

Yağma Suçunda Mağdur

Mağdur bakımından özel bir hal söz konusu değildir. Herkes bu suçun mağduru olabilir.

Yağma Suçunun Maddi Konusu

Taşınır mal yağması suçunun maddi konusu, genel olarak taşınır mallar olarak tanımlanmaktadır. Ancak senedin yağması suçunun maddi konusunu, borç oluşturabilen ve hukuki olarak hükmü geçerli olan bir senet oluşturmaktadır.

Yağma Suçunda Fiil

Hareket öğesi, taşınır mal yağması suçunda, cebir veya tehditle bir taşınır malın zorla alınmasını içerir. Cebir veya tehdit, bir bireyi malını teslim etmeye veya alınmasına karşı koymamaya zorlamak amacıyla kullanılmalıdır. Bu cebir veya tehdidin belirtilen amaçla ve bu şekilde gerçekleştirilmesi, yağmayı diğer mal varlığı suçlarından ayırmaktadır. Cebir veya tehdit ile malın alınması veya verilmesi arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.

Senedin yağması suçunda ise hareket öğesi, cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun aşağıdaki eylemlerden birini yapmaya zorlanmasıdır. Cebir, bir kişinin başka bir kişi tarafından fiziksel güç kullanarak suç işlemeye zorlanmasıdır.

Tehdit ise istenilen bir eylem gerçekleştirilmezse ileride haksız bir saldırıya uğranacağını söyleyerek bir başkasına suç işletilmesidir. Korkutma ise istenilen bir eylem gerçekleştirilmezse ileride değil, hemen haksız bir saldırıya uğranacağını belirterek, güncel bir zarar tehlikesine maruz bırakılan bir başkasına suç işletilmesidir.

Yağma Suçunda Fiil

Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller

Cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli haller şöyle sayılmıştır:

  • Suçun silahla işlenmesi.
  • Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle işlenmesi.
  • Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
  • Suçun yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde işlenmesi.
  • Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi.
  • Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi.
  • Suçun suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi.
  • Suçun gece vaktinde işlenmesi.

Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Haller

Cezanın azaltılmasını gerektiren nitelikli haller şunlardır:

  • Failin bir hukuksal ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması
  • Malın değerinin az olması

Yağma Suçunun Manevi Unsuru

Yağma suçu, kasten işlenebilecek bir suçtur. Ancak suçun oluşabilmesi için sadece kast yeterli olmamakla birlikte failin aynı zamanda yararlanmak amacıyla hareket etmesi gerekmektedir. Failin kastı, cebir veya tehdidi içermelidir.

Senedin yağması suçunda, taşınır mal yağması suçundan farklı olarak, failin kastının senedin borç doğurucu nitelik taşımasına yönelik olması gerekmektedir.

Yağma Suçuna Teşebbüs

Yağma suçuna teşebbüs mümkündür. Cebir ve tehdide başvurulmuş olmasına rağmen mal alınamamışsa, yağma suçuna teşebbüs söz konusu olur. Örneğin, failin mağdura sopayla vurduktan sonra polis sirenini duyduktan sonra parayı alamadan kaçmasında olduğu gibi. Suç, malın alınmasıyla birlikte tamamlanır.

Yağma Suçunda İştirak

İştirak konusunda genel hükümler uygulanır. Cebri bir suç ortağının, malı almayı başka bir suç ortağının gerçekleştirmesi durumunda, her iki fail de suçun müşterek faili olur.

Yağma Suçunda İçtima

Yağma suçu bileşik bir suçtur. Bu nedenle faile ayrıca cebir kullanma, tehdit veya hırsızlık suçlarından dolayı ayrı ceza verilmez. Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun sonucu nedeniyle ağırlaşmış biçimlerinin gerçekleşmesi durumunda, gerçek içtima hükümleri uygulanır. Yani, faile ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı ceza verilir.

Yağma suçlarında zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle aynı suç işleme kararıyla değişik zamanlarda aynı kişiye karşı yağma suçunun birden fazla işlenmesi durumunda, gerçek içtima hükümleri uygulanır ve fail her bir suçtan dolayı ayrı ayrı ceza alır. Örneğin, failin, mağduru aynı niyetle birer hafta arayla beş kez tehdit ederek malını almasında olduğu gibi.

Hırsızlık suçunu oluşturacak şekilde malın alınmasından ve mağdurun bu eşya üzerindeki egemenliğinin sona ermesinden sonra gerçekleşen cebir ya da tehdit, hırsızlık suçunun yanında kasten yaralama veya tehdit suçunu da oluşturur. Bu durumda yağma suçu oluşmaz.

Muhakeme ve Yaptırım

Yağma suçunun cezası, suçun işleniş şekline göre değişir. Suçun temel hali için 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Suçun nitelikli halleri için ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir. Nitelikli haller, suçun silah kullanılarak, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, birden fazla kişiyle birlikte, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya kamu görevlisine karşı işlenmesi gibi durumlardır.

Yağma suçu, takibi şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Bu nedenle, mağdurun şikayetçi olması veya şikayetten vazgeçmesi suçun takibini etkilemez. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması için Cumhuriyet savcısının harekete geçmesi yeterlidir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu