Blog

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak

Vatandaşlık, bireyin devlete bağlılığını ifade etmektedir. Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların başvurabileceği yollardan biri de yatırım yoludur. Kanunda belirtilen şartları sağlayan yabancılar Türk vatandaşı olabilirler. Ancak Vatandaşlık, devletin egemenlik alanı içerisinde yer almaktadır. Kanundaki bütün şartlar sağlansa bile, kişi Türk vatandaşlığına kabul edilmek zorunda değildir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak Nedir?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, mevzuatta öngörülmüş yatırım halleri ile kişiye Türk vatandaşlığına başvurma hakkı tanıyan hukuki yoldur.

Türk Vatandaşlığı Kazanmak İsteyenlerde Aranan Şartlar Neler?

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyenlerin kanun ve yönetmelikte belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, vatandaşlığın hangi yol ile kazanıldığına göre değişiklik arz etmektedir. Türk vatandaşlığı, doğum ile kazanılabileceği gibi sonradan da kazanılabilir. Vatandaşlığın sonradan kazanılma halleri ise 5 durumda gerçekleşebilir. Bunlardan ilki, vatandaşlığa alınma yani telsik halidir. İkincisi, istisnai yollarla kazanım halleridir. Yatırım yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması, istisnai kazanım yollarından biridir. Üçüncü durum vatandaşlığın yeniden kazanılmasıdır. Dördüncü hal ise evlenme yolu ile vatandaşlığın kazanılmasıdır. Beşinci ve son yol, evlat edinme yolu ile vatandaşlığın kazanılmasıdır. Bu türlerin hepsinde aranan şartlar farklı olacaktır. Bunun dışında aranan şartlar; topluma uyum sağlayabilecek niteliklere sahip olmak, yeterli düzeyde Türkçe konuşmak, genel sağlık ve kamu düzeni açısından tehlike arz edecek durumunun olmaması gibi şartlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır, Şartlar Neler?

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. Maddesi, Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılması için yatırım şartlarını düzenlemiştir. Maddede sayılan haller seçimlik olup herhangi birinin gerçekleştirilmesi yeterlidir. Bunun yanında 12 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile önemli değişikliklere gidilmiştir. Ancak söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 12 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

 1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.
 2. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.
 3. En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.
 4. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.
 5. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
 6. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

12.05.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliklerine bağlantıdan göz atabilirsiniz. Bu değişiklikler 12.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler Neler?

Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20. Maddesinde Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması için gerekli belgeleri düzenlenmektedir. Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 3. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 4. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 5. Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 6. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 7. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Sonuç itibariyle Türk Vatandaşlığı Kazanmanın Şartları Şunlardır:

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,
 • Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20. Maddesinde belirtilen şartlardan birini taşımak,
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni almak.

12 Ocak 2017 günü öncesinde yapılan yatırımlar Türk vatandaşlığına başvuru durumunda dikkate alınmamaktadır. Bu şartları taşıyan kişiler ilgili kuruma başvuruda bulunabilirler.

Gayrimenkul Satın Alınarak Vatandaşlık Kazanımında Gereken Diğer Belgeler Neler?

Gayrimenkul satın alımı yoluyla vatandaşlık kazanmak isteyen bireyin izlemesi gereken üç aşama vardır: ilk olarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 31-j bendine göre ikamet izni alınması gerekmektedir. Son olarak Nüfus Müdürlüğü’nden vatandaşlık başvurusunda bulunulmalıdır. Gayrimenkul Satın Alınarak Vatandaşlık Kazanımında Gereken Diğer Belgeler ise şunlardır:

 1. Gayrimenkulün tapusu veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 2. Gerektiğinde tercümesi ile birlikte kimlik belgesi veya pasaport,
 3. İlgili Belediyeden, gayrimenkulün ‘Emlak Rayiç Değeri Belgesi’nin alınması,
 4. Konut, işyeri gibi binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 5. Alıcının 2, satıcının 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı,
 6. Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman bulundurulması,
 7. Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması durumunda, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği,
 8. Gayrimenkul satın almaları ikamet iznine tabi yabancı uyrukluların, ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkereleri.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığına Alınmak İçin Uygunluk Belgesi Verecek Merciiler Hangileri?

Uygunluk belgesini veren mercii hangi yol ile vatandaşlığın alındığına göre değişmektedir.

 • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren yabancı yatırımcılar için Uygunluk belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurulur.
 • En az 250.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar için Uygunluk belgesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurulur.
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturan yabancı yatırımcılar için uygunluk belgesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne başvurulur.
 • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıran yabancı yatırımcılar için Uygunluk belgesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına başvurulur.
 • En az 500.000 Amerikan doları tutarında veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar için Uygunluk belgesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurulur.
 • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar için Uygunluk belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına başvurulur.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Kimleri Kapsar?

Yatırım yoluyla Trük Vatandaşlığı kazanma, bu yolla vatandaşlık kazanmak isteyen ve şartları sağlayan herkesi kapsamaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Masraflar Ne Kadar?

Başvuru sırasında hizmet bedeli, sorunlu deprem sigortası ücreti, noter giderleri, tapu harcı gibi masraflar ödenmektedir. Burada çıkacak harç ve masraflar tamamen yatırım veya taşınmaz değerine göre değişmektedir. Bunun yanında her yıl alınan harç ve masraflar güncellenmektedir. Örneğin 2022 yılı için ikamet izni başvurma harcı 1.597 TL’dir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Danışmanlığı ve Hukuki Avukat Desteği

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması hususu çok önemli bir konudur. Bunun yanında mevzuatta yazanın aksine uygulamada bazı farklılıklar olabilmektedir. Bu bakımdan daha önce müvekkillerine bu hizmeti sağlaya deneyimli avukatlarla çalışmak büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için bu alanda hizmet veren vatandaşlık hukuku avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu