Genel Hukuki Bilgiler

Polis Nasıl Olunur?

Polis olma şartları ve nasıl polis olunacağıyla ilgili tüm detaylar Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 

Türkiye’de Polis Nasıl Olunur?

Türkiye’de polis olmak için en az lise veya lise dengi diplomaya sahip olma şartı aranır. Polis adaylarının, POMEM, PMYO ya da PAEM’de eğitim alarak polis olabilmesi mümkündür.

Polislik Başvuru Şartları 2024

Polislik Başvuru Şartları 2024

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre temel polislik başvuru şartı sağlık yönünden sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaktır.

Polis olabilmek için polislik meslek yüksekokulu (PMYO) veya polis meslek eğitim merkezinde (POMEM) eğitim görmüş olma şartı aranmaktadır. 

POMEM/PMYO öğrencisi olabilmek için adaylar belli bir sürece tabi tutulur. Öncelikle aday gereken sınavlara girer ve bu sınavlarda başarılı olduğu takdirde asıl aday pozisyonuna geçer. Sonrasında geçici kayıt yapılır. Geçici kayıttan sona intibak süreci başlar. İntibak sürecinde adaylar sağlık raporu alırlar. Bu süreci de başarıyla tamamladıktan sonra kesin kayıt gerçekleştirilir.

Polis olmak için adaylarda bazı şartlar aranır. Bu polislik şartları aşağıdaki gibidir.

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak,
 • 18-30 yaş arasında olmak,
 • KPSS baraj puanını geçmiş olmak,
 • Denklik belgesine sahip olmak (yurt dışından mezun olan adaylar için geçerli),
 • Ceza almamış olmak,
 • Silah taşımaya engel bir duruma sahip olmamak.

POMEM, PAEM, PMYO Nedir?

Polislik meslek eğitim merkezleri (POMEM), lisans mezunu olan kişilerin polis olmak için başvurduğu bir polislik eğitim merkezidir. POMEM, Polis Akademisine bağlıdır. Lisans mezunu polis adaylarının polis olabilmesi için POMEM’de geçirdiği eğitim süresini başarıyla tamamlaması gerekir.

Polis meslek yüksekokulları (PMYO), Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim veren ve lise veya dengi okullardan mezun öğrencileri kabul eden bir polis okuludur. Adaylar polis olabilmek için PMYO da 2 yıl boyunca eğitim alırlar. Polislik meslek yüksekokuluna girebilmek için adayların ÖSYM tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavında başarılı olması gerekmektedir.

Polis akademisi eğitim merkezi (PAEM), polis amirlerini yetiştirmek amacıyla kurulan eğitim kurumlarıdır. Lisansüstü düzeyde eğitim verir. PAEM, parasız, yatılı ve üniformalıdır. Ayrıca beslenme, barınma ve sağlık giderlerini devlet karşılar.

POMEM Nasıl Başvurulur?

POMEM başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilir. Adayların ais.pa.edu.tr adresine e-devlet üzerinden giriş yaparak başvurabilmesi mümkündür.

POMEM başvurusunda bazı şartlar aranır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Lisans ya da lisans denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,
 • 18-30 yaş arasında olmak
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Polis meslek eğitim merkezine (POMEM) girebilmek için adaylar KPSS, sonrasında fiziki yeterlilik sınavına daha sonrasında ise mülakata tabi tutulur. Adayın fiziki yeterlilik sınavından en az 60 puan alması gerekmektedir. Fiziki yeterlilik sınavından en az 60 alan adaylar mülakata girmeye hak kazanır. Mülakatta ise adayın alması gereken puan en az 70 tir. Aday bu 3 sınavı da geçtikten sonra adayların başarı sıralaması oluşturularak bu sıralamaya göre yerleştirilir. Başarı sıralaması oluştururken KPSS puanının %25 i, fiziki yeterlilik sınavının %25 i, mülakatın ise %50 si esas alınır.

PMYO Hangi Sınavla Girilir? PMYO Taban Puanı Kaç?

Polislik Meslek Yüksekokuluna (PMYO) girebilmek için adayların TYT puan türünden en az 250,000 ham puan alması gerekmektedir. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarının ise, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olması yeterlidir.

PMYO Girdikten Sonraki Süreç Nasıldır?

PMYO girdikten sonraki süreçte polis adayları 2 yıl süren bir polislik eğitimi alırlar. 2 yıl sonunda bu eğitimi başarıyla tamamlayan polis adaylarının PMYO dan mezun olarak polis sıfatıyla görevlerine ataması yapılır.

Polislik Başvurusu Sağlık Raporu Şartı Nedir?

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre polis olabilmek için adayların bazı sağlık şartlarına uygun olması gerekmektedir. Adayların bu sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti için polisliğe kabul aşamasında kendilerinden sağlık raporu alması istenmektedir.

Polislik Başvurusu Sağlık Raporunda Yer Alması Gereken Muayene ve Testler Nelerdir?

Polislik başvurusu sağlık raporunda yer alması gereken bazı muayene ve testler vardır. Bu muayene ve testler aşağıdaki gibidir.

 • Endokrinoloji 
 • Nefroloji 
 • Hematoloji
 • Gastroenteroloji
 • Romatoloji
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Göğüs hastalıkları
 • Genel cerrahi
 • Kulak burun boğaz hastalıkları
 • Ağız ve diş sağlığı
 • Göz hastalıkları
 • Üroloji
 • Kadın hastalıkları ve doğum
 • ortopedi ve travmatoloji
 • Nöroloji
 • Psikiyatri
 • Dermatoloji

ve hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayenelerinin bulunması gerekmektedir. 

 • PA akciğer grafisi, 
 • Tüm batın USG, 
 • Genital USG (Bayan adaylar için),
 • Ekokardiografi (EKO), 
 • Elektrokardiografi (EKG), 
 • Solunum Fonksiyon Testi, 
 • Odiometri 

ve hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri  

 • AKŞ, 
 • TSH, 
 • İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, 
 • Cre, 
 • Üre, 
 • Tam Kan Sayımı, 
 • ALT, 
 • AST, 
 • GGT, 
 • HBsAg, 
 • HBV DNA (HBsAg(+) ise), 
 • Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), 
 • Anti HİV I-II, Kanda β-hCG 

ve hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer laboratuvar testleri

Polislik Başvurusu Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 7. maddesine göre sağlık raporları okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

Polislik Başvurusu Sağlık Raporunu Kim, Nasıl Değerlendirir?

Polislik Başvurusu Sağlık Raporunu Kim, Nasıl Değerlendirir?

Polis başvurusu sağlık raporu alındıktan sonra polis adayı hakkında Sosyal Hizmetler ve Daire Başkanlığı tarafından “polis meslek eğitim merkezi öğrenci adayı olamaz” ya da “yüksekokul öğrencisi olamaz” kararlarından birinin verildiği durumda hakkında karar verilen adayın ilişkisi kesilir ve gereğinin yapılması amacıyla eğitim merkezine bildirilir. Eğer ki aday, “öğrenci olur” raporu almış ise bu karar başkanlığa bildirilir ve öğrencilik süreci başlar.

Polislik Başvurusu Sağlık Sorunu Çıkarsa Ne Olur?

Polis adayının “öğrenci olur” raporu aldığı ancak herhangi bir teşhis konduğu durumlarda aday, Ankara’daki danışman hastanelerden birine sevk edilir. Aday, sevk edildikten sonra “öğrenci olur” raporu alabilir ya da aksi yönde rapor alabilir. “öğrenci olur” raporu aldığı durumda adayın öğrencilik süreci başlar.

Ancak aksi yönde bir rapor düzenlenmesi durumunda son kez 3. bir hastaneye sevk edilir. 3. olarak sevk edilen hastanenin vermiş olduğu karar uygulanır ve bu karara itiraz edilebilmesi söz konusu değildir.

Polislik Başvurusu Sağlık Engeli Nedir?

Polislik başvurusunda adayda herhangi bir sağlık engeli tespit edilmesi adayın elenmesine sebep olur. Bahsi geçen sağlık engelleri aşağıdaki gibidir.

 • Kişilerin yüzlerinde beş metreden bakıldığında belli olacak şekilde kalıcı iz
 • Kellik
 • Kısmi veya tam renk körlüğü, şaşı olmak, göz kapaklığı düşüklüğü, göz kapağında ameliyat izi, gözlerin farklı renkte olması 
 • Kulaktaki şekil bozuklukları 
 • Kekemelik, konuşma güçlüğü 
 • Eksiklikleri dental implant uygulaması veya sabit protez ile rehabilite edilmemiş durumlarda ön grup dışındaki dişlerde beş ya da beşten fazla olan eksiklik. Üçüncü büyük azı dişlerin olmaması eksiklik olarak değerlendirilmez, buna ek olarak okluzyonda ve fonksiyonda olmayan gömülü dişlerle tedavi edilmemiş ilgili diş kökleri eksik diş kabul edilmektedir.
 • Solunum yollarında ve boyunda görünür şekildeki ameliyat izi 
 • Sırt, göğüs ve kollarda kendisine zarar vermesi nedeni ile kesik izi olanlar, şekil çizmek için gerçekleştirilen izler
 • Kamburluk, göğüs kafesinde gözle görünecek biçimde bozukluk
 • Parmak, kol ve bileklerde şekil bozukluğu, fonksiyon kaybı veya uzuv kaybı, uzunluk-kısalık 
 • Tırnak yeme alışkanlığı 
 • Kol bölümünde jilet izi, ciddi kesik 
 • Yazlık kısa kollu üniforma giyildiği zaman belli olacak, beş metreden görülecek her çeşit yara izi; vücutta piercing, çivi gibi materyal bulundurma
 • Ayak, uyluk, bacak ve dizlerde bireyin kendisine zarar vermek maksatlı olan çeşitli izler
 • Yazlık üniforma giyildiği zaman, üniforma dışında kalan dövme
 • El titremesi 
 • Düz tabanı belli bir derecenin üstünde bulunan adaylar 

Polislik Başvurusunda Düzeltilir Sağlık Engeli Polisliğe Engel Midir?

Polislik başvurusunda düzeltilir sağlık engeli polisliğe engel teşkil eden nitelik taşır. Şöyle ki adayın, sağlık değerlendirmesi anındaki sağlık durumu baz alınarak değerlendirmesi yapılır. Bu tür düzeltilebilir engellerin sağlık değerlendirmesi yapılmadan önce düzeltilmesi beklenir aksi takdirde söz konusu engellere sahip olan adaylar elenmektedir.

Polislik Başvurusu Sağlık Engeli Nedeniyle Reddedilen Adaylar Ne Yapabilir?

Polislik Başvurusu Sağlık Engeli Nedeniyle Reddedilen Adaylar Ne Yapabilir?

Polislik başvurusu sağlık engeli nedeniyle reddedilen adayların hukuki yollara başvurması gerekmektedir. Aday hakkında öğrenci olamayacağına dair sağlık raporu düzenlendiği takdirde adaya Anayasanın vermiş olduğu yetki kapsamında dava açma hakkı doğar. Bu tür davalar idare mahkemelerinde görülür. 

Polislik Başvurusu Sağlık Engeli Nedeniyle Reddedilen Adayların Açabilecekleri Davalar Nelerdir?

Polislik başvurusu sağlık engeli nedeniyle reddedilen adayların elendiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli dava açabilmesi mümkündür.

POMEM Davaları ve Yürütmenin Durdurulması Kararı

POMEM sağlık engeli nedeniyle reddedilen davalar İYUK m.27 kapsamında yürütülmektedir. Buna göre mahkemenin davalının savunmasının daha sonra alınması ve değerlendirilmesi amacıyla önceden yürütmeyi durdurma kararı verebilmesi mümkündür.

Yürütme durdurma kararlarına 7 gün içerisinde itiraz mümkündür. Söz konusu itirazlar bölge idare mahkemesine yapılır.

POMEM Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

POMEM davalarında görevli ve yetkili mahkeme İYUK m.32/1 gereğince idari işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Sık Sorulan Sorular

Polis Olmak İçin Ne Yapmak Lazım?

Polis olmak için önlisans ya da lisans mezunu olan adayların KPSS sınavında belirlenen taban puanları alması ve kanunda düzenlenmiş olan diğer şartları da yerine getirmiş olması gerekir.

PMYO Nasıl Girilir?

PMYO ya girebilmek için TYT sınavından en az 260,00 puan aldıktan sonra PMYO’ya başvuru yapmak gerekmektedir.

Polislikte Yara İzi Kaç Cm Olmalı?

Polislikte yara izinin kaç cm olması gerektiği hususu net olarak belirtilmemiştir. Ancak bu yara izi uzaktan bakıldığında belirgin şekilde görünecek büyükükte bir iz olmamalıdır.

Polis Ne Kadar Maaş Alır?

2024 yılı polis maaşı ocak ayı temmuz ayı itibariye 52.000TL olarak belirlenmiştir.

Polis İlk Görev Yeri Kaç Yıl?

Polislerin ilk görev yeri atandığı yere göre değişiklik göstermekle beraber 3-8 yıl arasıdır.

Polislikte Neler Yasak?

PMYO’da eğitim görülen süre boyunca adayın elektronik alet kullanması yasaktır.

POMEM Davaları Ne Kadar Sürer?

Pomem davaları savunma alınmazsa 5-10 gün, savunma alınırsa 2-3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

POMEM Davalar Avukatlık Ücretleri 2024

2024 yılı POMEM davası avukatlık ücretleri 50.000 – 70.000TL civarındadır.

Av. Ahmet EKİN &  Duygu Maide KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu